Kruis/Doornenkroon

De meeste kerken hebben een kruis in de kerk, heeft deze kerk dat ook? Ja! Deze kerk heeft een kruis van een bescheiden formaat. Het staat midden bovenop het orgel.

Rond de voet van dat kruis ligt zelfs een doornenkroon. Beide verwijzen naar de lijdenstijd en vinden hun oorsprong in de Bijbel.

Voor christenen is na de gruwelijke kruisdood van Jezus het kruis het voornaamste teken van het geloof geworden. Het wordt als een lijdens- en overwinningsteken gezien, dat laatste omdat met Pasen wordt herdacht en gevierd dat Jezus is verrezen uit de doden en daarmee de mensen verlost, zoals in Joh. 11,25 staat: "Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.'

De doornenkroon staat beschreven in MattheĆ¼s 27:29, Marcus 15:17 en Johannes 19:1-5.

Citaat: "ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. en leidden hem weg om hem te kruisigen."