Grafzerken

Net als in vele oude kerken liggen ook in de St. Catharina of Grote kerk van Zevenbergen grafzerken. Voor de tweede wereldoorlog lagen er meer dan 60. Slechts 19 stenen zijn bewaard gebleven. Hieronder vindt u foto's en opschriften van deze 19 grafstenen.
(Klik op een foto voor een groter exemplaar)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
(advertentie)
Grafnummer volgens boekje
'Op bergen en in dalen'
Graf tekst (voorzover bekend) Locatie / bijzonderheden

1

Anna natuerlick
Hier leijt begraven joffrou Anna natuerlick dochter heere Maximiliaen van Berghe, heer tot Sevenberghe. Sij sterft de 13 januari ao-45. Godt ontferm haer ziel. Deze grootste (uit 1 deel bestaande) steen ligt links naast de hoofdingang (rechts naast het orgel) in de hoek.

2

Ragel Adams van Bergum
Hier leijt begraven Ragel Adams van Bergum starf den 6 februari anno 1599. Godt sij haer siel genadigh. Links naast de hoofdingang (rechts naast het orgel) is deze steen ingemetseld in de muur

3

Geeraerdt de Buyle
Hier leijt begraven jhr. Geeraerdt de Buyle, heer van Walhoven, in sijn leven geweest sijnde raet ende hoofdmeester van hoochlofferlijcker memorie Charles hartoge van Aerschot, grave van Aremberge etc. ende daarnaar drossaert, dijckgrave ende rentmeester deser stede ende lande van Sevenbergen. Starf de 18en juny XVIc sessendartg (1636) Links naast de hoofdingang (rechts naast het orgel) is deze steen tegen de zijmuur geplaatst.

4

Job Corn. Soon Visser, Anna van Dousburg
Hier leijt begraven d'eersamen jongman Job Corn. Soon Visser, sterft den 19 december 1738, oudt sijnde 22 jaar. Hier leijt begraven joffrouwe Anna van Dousburg, wijle Francois Messing, sterft den 16 juny anno 1604 Deze steen ligt in het gangpad tussen de 'seoltobank' en de St. Joriskapel. Het onderste deel wordt noodgedwongen veel belopen, maar lijkt er niet onder te lijden.

5

Hendrick Maertensz Cleef
Hier leijt begraven mtr. Hendrick Maertensz Cleef, oudt burgemeester tot Sevenbergen, starf den 4 marti 1612 Deze grafsteen ligt in het gangpad tussen de St Joriskapel en de O.L. Vrouwekapel voor een muurkolom. Deze steen verzakt ten opzichte van de rondom liggende vloertegels.

6

Willem Hermans Verschoor / Adriaentegen Adriaens
Hier leijt begrave Willem Hermans Verschoor, burgemeester tot Sevenbergen, sterff den 3 oktober 1609 mit sin huisvrouw Adriaentegen Adriaens sterff den 24 febr. Anno 1601 Deze steen ligt voor de ingang van de toren.

Verschoor, ook wel Schoor of van der Schoore was van 1576 tot 1587 burgemeester van de stad Zevenbergen, daarna van 1587 tot 1592 schepen om nadien weer tot burgemeester te worden benoemd. In 1597 werd hij als zodanig opgevolgd door Gielis Vrancken, naar wie de Burgemeester Vranckenstraat is genoemd. In het gemeente archief berust onder andere een brief van 13 januari 1591, waarin Willem Hermans van der Schoore en Jan Janss Visscher als schepenen van stad en lande van Zevenbergen bevestigen, dat aan Dyrk Boelens, koopman, Johan Meurlinck en Maria Hendrix, allen wonende te Amsterdam, mede in naam van Cornelis Berckholt, burgemeester van Hoorn, eigenaren van 'het huijs van Amstelredamme' aan de zuidzijde van de haven vergunning wordt verleend om op het erf van dat huis, rakende aan de Molenstraat, een schuur te bouwen

7

? / Sara Smout
Hier rust [niet ingevuld] Sterf den [niet ingevuld] ende Sara Smout, huijsvrouw van Nicolaas van den Broeck, sterf den 24 februari 1647 In de St. Corneliskapel vinden we deze steen onderaan de trap van de consistorie. Gelukkig is er tussen de trap en de steen voldoende ruimte zodat deze steen geen last heeft van slijtage. De rechterbovenhoek van deze steen ligt net onder het hout van de deursluis. Het houtwerk is er vakkundig omheen gezet, zodat de steen het hout niet raakt.

8

Reinier van Mourick
Grafplaets van Reinier van Mourick borgemeester deser stede en lande van Zevenbergen. Verscholen naast de deursluis van de zijingang in de St. Corneliskapel is deze steen tegen de muur geplaatst.

9

dingman / Catharina Christoffels van Dongen
Hier leijt begraven de eersame dingman . Hij sterf den 23 december 1699, oudt 54 jaren ende eerbare Catharina Christoffels van Dongen . Sij sterf den 30 december oudt 42 jaer, Godt wil hare beider siel genagigh wesen. Van de serie stenen in de zuidbeuk heeft deze het meest te lijden van het lopen. Jammer genoeg kan de boekentafel (door lekkage) niet altijd strategisch geplaatst worden. Misschien is een hekwerkje een oplossing?

10

Otto Scheers-endergent, Anna van Sterck, Maria Tack
Hier leijt begraven Otto Scheers-endergent, sterf den 20 decembris an. 1618. Hier legghen begraven d'eerbare Anna van Sterck sij sterff den 29 en augusti 1599 ende Maria Tack die overlede den 3 en april ao. 1604 -beijde huijsvrouwe waren van de eersame Otto Scheers, secretaris der stadt ende lande van Sevenbergen.

11

Johan Claessen Pijl, Christina Sijmonsd, Sijmon Pijl Jansz.
Hier leijt begraven Johan Claessen Pijl in sijnen leven burgemeester deser stede, hij sterf den 7 september an. 1604 oudt sijnde 69 jaren ende Christina Sijmonsd, sijn huisvrou. Sij sterf den 8 november an. 1604 oudt sijnde 62 jaren ende Sijmon Pijl Jansz. Hij sterf den 23 februarij ao.1610 oudt sijnde 28 jaren.

12

Olivier Gheritsz
Hier leijt begraven Olivier Gheritsz, Uyte Waert, in sijne leven borgemeester tot Sevenbergen, hij sterft de 8 en november int jaer ons Heeren 1600

13

Adriaen Cornelissen van Male
Hier leijt begraven Adriaen Cornelissen van Male, oudt . jaeren oudt schepen van Sevenbergen ende gestorven 13 january 1636

14

Dimpena van Schouten / Sara Buijnicx
Hier leijt begraven d'eerbare Dimpena van Schouten Jansdochter, weduwe wijlen meester Pieter Bruijnicx. Sij sterft den XXVI dach september in 't jaar MDIc en twee (1602)
ende d'eerbare Sara Buijnicx haar dochter, de huisvrou van Jan Bouwens, sij sterf den XXV juny an.o MDIc VI (1606)

15

G15
Hier rust de rust van stad en van borgerijeen ijders lieveling, den haat tot heerschappijden wreker van het quaad, den troost van alle vrouwensijn vijand en sijn vriend tot spijt van haat en nijd,dog droefheid van voor 't gemeen want elk beklaagt den tijdvan sijn te vroege dood, hoewel hem wedervarendoor noodlots vast besluit in sijne hooge jarenvraagt iemand wie hij is, 't is met een woord geseid't is goedheid, eer en deugd, die hier gegraven leidlaet hare eer, lichamen de salighe opstandige verwachtendealhier in vrede rusten. Deze steen bestaat uit 2 delen. De letters zijn zo geschoven dat er geen letters op de grens hoefden te komen.

16

Cornelis van Mourick, Adriana P. Schoenmakers, Migiels van Mourick
Grafplaets van Cornelis van Mourick in leven scheepen deser stede Zevenbergen, sterft den 13 april 1750, oudt 69 jaer en sijne huijsvrouw Adriana P. Schoenmakers sterft den 10 november 1749, oudt 66 jaeren. Haer beijde zoon Migiels van Mourick sterf den 9 oktober 1744, oudt 34 jaeren.

17

Reinier Pauls Schoenmakers, Maria Jooste van Donk, Jochimus Schoenmakers, Joost Schoenmakers, Pieter Schoenmakers, Johanna Schoenmakers
Grafplaets van Reinier Pauls Schoenmakers, in leven scheepen en kerckms. deser stede Zevenbergen, sterft den 10 junij 1671 oudt jare en sijn huisvrouw Maria Jooste van Donk, sterft den 19 dito, oudt jare en hear zoon Jochimus Schoenmakers, sterft 19 dito, oudt 2 jare 19 d. en Joost Schoenmakers notaris en procureur deser stede sterft den 22 maert 1690 oudt 35 jare en 37 dage en Pieter Schoenmakers, gecommiteerde ingelande deser stede, sterft den 19 julij 1719 oudt 59 jare en 4 maende en sijne huijsvrouw Johanna Schoenmakers, sterft den 17 julij 1756 oudt sijnde 88 jare en 7 maende.

18

Jan Jansz. Visscher, Aedtke Jans, Jan de Visscher de jonge, Cornelia Pijll Jandsd, Maria Visscher
Hier leijt begraven Jan Jansz. Visscher in sijn leve burgemeester deser steds, oudt sinde 56 jaeren, sterf den 24en september anno 1604 met Aedtke Jans sijne huijsvrou, sijnde 32 jaeren sterf den 8 februarij an. 1604. Hier leijt begraven Jan de Visscher de jonge oudt sijnde 22 jaeren, hij sterf 27 december anno 1604 met Cornelia Pijll Jandsd, sijnde housvrou oudt sijnde omtrent 30 jare, sterf den 27 november anno 1605. Met Maria Visscher Schaepluijder beider doch oudt sijnde . Jaeren sterf den .. oktober anno 1605

19

Willemken Cornelissen Vick
Hier leijt begraven Willemken Cornelissen Vick, sterf den 7 feb. 1639 ende is begraven de 12 feb. 1639.Aetatis anno 38.

21

[Opschrift is onbekend]
???????OBRECH VAN
???????STERF DEN
?????BER ANO 1599
Links op het koor, vlak bij de nooduitgang. Deze steen staat niet beschreven in het boek 'Op bergen en in dalen'